زمان دقیق عکاسی: غروب روز جمعه 92.5.25 از مردم زحمتکش شهرستان تالش در حین برداشت محصول برنج.