این عکسو از مسیر ساحل گیسوم در شهرستان تالش گرفتم، تقدیم میکنم به تک تک شما.