آدرس مزون : رشت ، گلسار ، بعد از اداره ی پست ، خ 87 ، {نواب}  ساختمان بوعلی واحد1

                  {مــــــزون ســــــــــایـــه هــــا}   

                                         تلفن : 0911،610،3039

                                                   0131-7241341

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آدرس فروشگاه لوازم آرایشی و بهداشتی سایه ها : رشت ، خ شیک ، پاساژ  {پله برقی} طبقه ی آخر،

             { لــوازم آرایـــشی و بهداشـتی ســـایــه هـــا }

                                           تلفن: 0911،610،3039

                                                    0131-2238177